Κωνσταντίνος Μάρκος

Ο κ. Κωνσταντίνος Ι. Μάρκος εγεννήθη τό 1938 στό χωρίο Κονιάκος Δωρίδος. Από τήν παιδική του ηλικία είναι κάτοικος Αιγάλεω, από τό μεικτό οκτατάξιο Γυμνάσιο τού οποίου, τήν περιβόητη «παράγκα», απεφοίτησε. Πτυχιούχος τής Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, τής Θεολογικής Σχολής Αθηνών καί καθηγητής τής Βυζαντινής Μουσικής υπηρέτησε επί δεκαπενταετία ώς δάσκαλος καί καθηγητής σέ ιδιωτικά σχολεία τού Δήμου μας καί ακολούθως στή Δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τής συνταξιοδοτήσεώς του. Παραλλήλως ασχολήθηκε επισταμένως μέ την εθνική μουσική(Βυζαντινή καί Δημοτική). Εκτός τών ωδειακών του σπουδών είχε διδασκάλους εγκρίτους μουσικούς όπως οι : Νικόλαος Βλαχόπουλος, Στυλιανός Μπονάνος, Θεόδωρος Χατζηθεοδώρου, Ιωάννης Θεοδωρίδης και Νικόλαος Κακουλίδης.  Κυρίως όμως εμαθήτευσε πλησίον τού διαπρεπούς εθνομουσικολόγου Σίμωνος Καρά, όπου εδιδάχθη καί τήν παλαιογραφία τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Στήν σχολή τού "Συλλόγου πρός Διάδοσιν τής Εθνικής Μουσικής" τού Σίμωνος Καρά διετέλεσε επί 17 έτη μουσικοδιδάσκαλος καί συνεργάτης.

Υπηρέτησε ώς πρωτοψάλτης διαφόρων ναών καί σήμερα είναι πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού τών Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης στό Αιγάλεω. Είναι συγγραφέας τών εξής βιβλίων:
Δημοτικά τργούδια Κονιάκου Δωρίδος, 1978, σελ.278.
Ακριτικά Δημοτικά Τραγούδια, 2 τόμοι, 1995-96, σελ.588.
Ιστορικά Δημοτικά Τραγούδια τής Αλώσεως μέ ιστορική καί μουσικολογική εισαγωγή, 1998, σελ.237.
Επετειακά Δημοτικά Τραγούδια, τόμος Α' 2010, σελ.403.
Επετειακά Δημοτικά Τραγούδια, τόμος Β' 2011, σελ.χχχ 
Ελληνικά Κάλαντα - Εκλογή , 2011, σελ. 732.(Όλα τά ανωτέρω έχουν εκδοθή σέ βυζαντινή καί ευρωπαϊκή σημειογραφία.)
Η Ακολουθία τού Ακαθίστου Ύμνου, 1994, σελ.192.
Αί ακολουθίαι τού Μεγάλου καί Μικρού Παρακλητικού Κανόνος, 1997, σελ.188(εκδόσεις πολυτελείς γιά ιερείς καί ιεροψάλτες).

Επιμελήθηκε τού Ειρμολογίου Ιωάννου τού Πρωτοψάλτου τό οποίο καί συνεπλήρωσε. Καταρτίσθηκαν έτσι τρείς τόμοι έκ τών οποίων εκυκλοφόρησε προσφάτως ο πρώτος(2002, σελ.500).
Ασματική Ακολουθία είς τήν θαυματουργός εικόνα τής Παναγίας τής Ατταλειωτίσσης(τή αιτήσει Ατταλειωτών).
Ασματική Ακολουθία είς τόν Άγιον Ευγένιον τόν Τραπεζούντιον.
Θεωρία και πράξη της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, τόμος Α',2010 , σελ. 374.

Έχει συντάξει πολλές ανέκδοτες εργασίες αναφερόμενες στήν Βυζαντινή Εκκλησιαστική μουσική, στά δημοτικά μας τραγούδια καί τήν Βυζαντινή μουσική παλαιογραφία. Έχει καταγράψει περισσότερα από 3.000 δημοτικά τραγούδια από όλο τόν ελληνικό χώρο.

Έχει συμμετάσχει σέ πολλές ραδιοφωνικές καί τηλεοπτικές εκπομπές καί σέ μουσικολογικά συνέδρια ώς εισηγητής.

Εδημιούργησε καί διευθύνει τήν Χορωδία Βυζαντινής καί Δημοτικής Μουσικής τού Δήμου Παιανίας η οποία συμμετέχει σέ πολλές εκδηλώσεις στήν Ελλάδα καί στό εξωτερικό.